RYMAN in BLACK Co., Ltd. new single "社長の隠し子は私の子 / 雇用契約" (Shachou no Kakushigo wa Watashi no Ko / Koyou Keiyaku) release

RYMAN in BLACK Co., Ltd. new single “社長の隠し子は私の子 / 雇用契約” (Shachou no Kakushigo wa Watashi no Ko / Koyou Keiyaku) has been released at 2021/06/18